čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Technologické merania

Technologické merania majú charakter neautorizovaných meraní a slúžia pre interné potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia. Účely týchto meraní sú rôzne. Zvyčajne je to :

  • optimalizácia spaľovacích a výrobno-technologických procesov,

  • emisné merania v rámci predprojektovej prípravy investičných akcií na jestvujúcich zariadeniach (rekonštrukcia, oprava a pod.),

  • kvalitatívna a kvantitatívna analýza odpadových plynov,

  • zistenie technického stavu (účinnosti) odlučovacích zariadení,

  • zistenie pripravenosti zariadenia pred oprávneným meraním,

  • stanovenie vodného a kyslého rosného bodu odpadových plynov, 
  • iné merania a skúšky podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Technologické merania a skúšky vykonávame formou akreditovaných skúšok. Podmienky, rozsah a doba trvania jednotlivých meraní je vopred dohodnutá s užívateľom predmetných technologických zariadení.© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.