čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Oprávnené merania


Na účely konaní orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia vykonávame oprávnené :
  • merania emisných veličín - emisných limitov, technických a všeobecných podmienok prevádzkovania,

  • merania emisných veličín - limitných emisných faktorov,

  • merania množstva vypúšťaných emisií,

  • merania kvalitatívneho zloženie emisií,

  • kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií,

  • skúšky automatizovaných meracích systémov emisií,

  • inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií.


    

© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.