čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Olfaktometrické laboratórium

Je špecifickou súčasťou akreditovaného skúšobného laboratória a využíva sa na stanovenie koncentrácie pachových látok v ovzduší.

Charakteristika metódy :

Dynamická olfaktometria je metóda, ktorá slúži na hodnotenie znečistenia ovzdušia pachovými látkami. Stanovenie koncentrácie pachových látok sa vykonáva v súlade s normou EN 13725. 

Princíp metódy je založený na :

  • odbere vzoriek do plynotesných vakov, prostredníctvom odberového zariadenia, priamo z dymovodu, komína alebo z okolitého ovzdušia,

  • transporte vzoriek do laboratória,

  • spracovaní vzoriek na olfaktometri,

  • senzorickom hodnotení pachového vnemu skupinou odborne školených posudzovateľov,výpočte koncentrácie pachových látok.
Laboratórium je vybavené osemmiestnym olfaktometrom ECOMA TO8 a mobilným zariadením pre odber vzoriek zo zdrojov emisií pachových látok.© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.