čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Kalibrácie AMS/EMS


Kalibračné laboratórium vykonáva ako autorizovanú (oprávnenú) akreditovanú službu kalibrácie meracích systémov emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, meradiel rýchlosti, objemového prietoku a súvisiacich veličín.

Kalibrácia stacionárnych  automatizovaných meracích systémov je vykonávaná v mieste inštalácie a kalibráciu prenosných/mobilných emisných meracích systémov vykonávame v prietoroch kalibračného laboratória.

Kalibrácie sú vykonávané pomocou štandardných referenčných materiálov alebo štandardných referenčných metód podľa príslušných EN a ISO noriem.

Pracovníci laboratória majú odbornú spôsobilosť  na vykonávanie kalibrácií meradiel emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok a meradiel termodynamických veličín, preukázanú teoretickou a praktickou skúškou a doloženú osvedčením Českého metrologického institutu.

© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.