čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Prehľad služieb

Poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany ovzdušia, zamerané najmä na oprávnené a akreditované :
 • merania emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok,

 • kalibrácie a skúšky automatizovaných meracích systémov,

 • inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov,

 • overovanie správ o emisiách skleníkových plynov,

 • overovanie výpočtu alokácie emisných kvôt pre obchodovacie obdobie 2013 - 2020

Okrem oprávnených činnosti  vykonávame :
 • technologické a garančné merania pre interné potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia,

 • neautorizované imisné merania,

 • merania účinnosti spätného odvodu benzínových pár na čerpacích staniciach pohonných hmôt,

 • ďalšie merania podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. 


Merané znečisťujúce látky :
 • základné znečisťujúce látky, vrátane pachových látok,

 • znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom,

 • tuhé anorganické znečisťujúce látky - kovy a polokovy,

 • anorganické a organické plyny a pary,

 • perzistentné organické zlúčeniny - dioxíny a furány (PCDD/PCDF),  polychlórované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)


Súčasne poskytujeme našim zákazníkom dlhodobé poradenské a konzultačné služby nielen v oblasti emisných meraní ale aj v ďalších oblastiach spätých s ochranou ovzdušia.
© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.