čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Garančné merania

Garančné merania a skúšky slúžia na preverenie, či zariadenie pri dodržiavaní prevádzkových podmienok spĺňa technické parametre garantované výrobcom alebo dodávateľom, napr.

  • emisné a tepelno-technické merania energetických a technologických zariadení,

  • zisťovanie účinnosti dopaľovacích zariadení,

  • zisťovanie účinnosti tepelno-technických zariadení,

  • zisťovanie účinnosti odlučovacích a filtračných zariadení, vrátane dioxínovýc filtrov, 

  • zisťovanie miery prisávania (tesnosti odlučovacích zariadení a spalinovodov), 

  • stanovenie podielu organických látok v zbytkoch po spaľovaní odpadov,

  • iné parametre podľa požiadaviek zákazníka.

Garančné merania vykonávame formou akreditovaných skúšok. Podmienky, rozsah a doba trvania jednotlivých skúšok je vopred dohodnutá s užívateľom predmetných technologických zariadení.

   
        
© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.