čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Osvedčenia

         Osvedčenie o akreditácii                   Osvedčenie o akreditácii
         skúšobného laboratória                     kalibračného laboratória

                                    


          Osvečenie o akreditácii                     Osvedčenie o plnení noti-
          inšpekčného orgánu                          fikačných požiadaviek

                          


          Osvedčenie zodpovednej                   Živnostenské osvedčenie
          osoby                                              pre oprávnené merania

                                         Informácia oprávnenej osoby            Overovanie správ o emisiách
           podľa  zákona č. 137/2010 Z.z.          skleníkových plynov
                                                           
                                                                                              
                               
                                   
                                      Overovanie výpočtu alokácie            
                                      emisných kvôt 2013 - 2020          
                                                           
                                                       
                                     
© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.