čeština english
PROFIL
PREHĽAD SLUŽIEB
OPRÁVNENÉ MERANIA
KALIBRÁCIE AMS/EMS
INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ
TECHNOLOGICKÉ MERANIA
GARANČNÉ MERANIA
MERANIA PACHOVÝCH LÁTOK
OSVEDČENIA
Referencie
KONTAKT

Profil spoločnosti


Spoločnosť Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., organizačná zložka Košice vznikla v roku 2008 s cieľom poskytovať komplexné služby v oblasti ochrany ovzdušia.

Od roku 2009 pôsobí organizačná zložka ako akreditované samostatné pracovisko skúšobného a kalibračného laboratória spoločnosti Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. V roku 2010 sme ukončili proces akreditácie inšpekčného orgánu  a získali osvedčenie o plnení autorizačných/notifikačných požiadaviek MŽP SR.

Získaním osvedčenia zodpovednej osoby a živnostenského osvedčenia boli splnené požiadavky zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, čím sme získali štatút oprávnenej osoby, ktorá môže vykonávať oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody.  

Organizačná zložka spoločnosti Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. disponuje kvalitným technickým zabezpečením a odborným personálom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti autorizovaných a akreditovaných emisných meraní ako pre účely konaní orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, tak i pre interné potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.
© 2011 Technické služby ochrany ovzduší. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.